Reglementen

Hieronder tref je het Competitiereglement en de Spelregels aan.

Competitiereglement van Regiotafeltennis

Versie: 1.1

Uitgave: oktober 2018

 

Artikel 1: Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de Regiotafeltennis spelregels. De tekst hiervan is te vinden op onze website.

 

Artikel 2: Begrippen

Seizoen: Een opeenvolgende reeks kalenderweken waarin een vastgesteld aantal wedstrijden worden gespeeld. 2 weken in die reeks zijn inhaakweken.

Divisie: Al naar gelang het aantal deelnemende teams in 1 of meerdere, door de competitieleider per seizoen vast te stellen, regio’s worden teams in groepen van vergelijkbare gemiddelde speelsterkte, aangeduid als divisie, ingedeeld.

Poule: Een groep van minimaal 5 teams binnen een bepaalde divisie.

Team: Een combinatie van 2 of meer spelers.

Competitie: Een verzameling wedstrijden die volgens een vooraf bepaald systeem worden gespeeld.

Wedstrijdschema: Het door de competitieleider opgestelde schema waarin de data, tijden en speellocaties voor een poule zijn opgenomen.

Wedstrijdformulier: Het (al dan niet) digitale formulier voor de vastlegging van de uitslagen van wedstrijden.

 

Artikel 3: Speelgerechtigdheid

Speelgerechtigd zijn die spelers die voorafgaand aan hun eerste wedstrijd hebben voldaan aan hun financiële verplichtingen jegens Regiotafeltennis en door de competitieleider als vaste speler van een bepaald team in een seizoen zijn geaccepteerd.

 

Artikel 4: Spelen in meerdere competities

Het is een speler toegestaan om tijdens een seizoen deel te nemen aan meerdere competities.

 

Artikel 5: Verplichting tot spelen

Inschrijving voor deelname aan een competitie verplicht tot spelen. Het is de verantwoordelijkheid van de spelers zelf om ervoor te zorgen dat alle competitiewedstrijden van hun team(s) binnen de vastgestelde grenzen van een seizoen worden gespeeld. Indien een speler op een bepaalde wedstrijddatum verhinderd is dan zorgt deze in principe zelf voor een acceptabele invaller volgens de richtlijnen die de competitieleider voorafgaand aan een seizoen vaststelt.

 

Artikel 6: Speelzaal en spelmaterialen

Ieder, aan een competitie deelnemend, team dient voor hun thuiswedstrijden de beschikking te hebben over een (gedeelte van een) speelzaal en benodigde spelmaterialen (tafel, netposten, net, ballen) die voldoen aan de gangbare normen voor regionale tafeltenniswedstrijden.

In geval van twijfel is het raadzaam om voorafgaand aan de start van een competitie de competitieleider te raadplegen.

 

Artikel 7: Staken van wedstrijden

Alleen in gevallen van duidelijk aantoonbare overmacht is het staken van wedstrijden toegestaan. Een voorgenomen protest is in ieder geval geen reden om een wedstrijd te staken.

 

Artikel 8: Protesten en geschillen

Protesten en geschillen aangaande zaken en/of gebeurtenissen waarvoor, voor, tijdens of na een wedstrijd geen, voor beide teams acceptabele, oplossing in goed overleg kunnen worden gevonden, kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de competitieleider. Voor zover de competitieleider bij machte is om een oordeel hierover te kunnen vellen, zal het oordeel van de competitieleider bindend zijn. In andere gevallen zal het protest/geschil aanhankelijk worden gemaakt bij de commissie overzicht Regiotafeltennis dan wel bij de daartoe bevoegde Nederlandse instantie.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Regiotafeltennis beperkt zich tot het leveren van gespecificeerde diensten aan door Regiotafeltennis geaccepteerde deelnemers/spelers/teams, gerelateerd aan de organisatie van en het leiding geven aan bepaalde tafeltenniswedstrijden alsmede de verwerking/presentatie van uitslagen van die wedstrijden. Regiotafeltennis.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van beslissingen van derden aangaande enig protest en/of geschil.

 

Spelregels voor Regiotafeltennis

Versie: 1.1

Uitgave: oktober 2018

 

De tafel

Het oppervlak van de bovenkant van de tafel, genaamd het “speelvlak” moet rechthoekig, 274 cm lang en 152,5 cm breed zijn en dient zich in horizontale positie op 76 cm boven de vloer te bevinden. De verticale zijkanten van het tafelblad maken hier geen onderdeel van uit. Het speelvlak mag van elk materiaal zijn en dient een gelijkmatig stuitvermogen te hebben van ca. 23 cm wanneer een standaardbal vanaf een hoogte van 30 cm boven het speelvlak wordt losgelaten.  Het speelvlak moet gelijkmatig donker gekleurd en mat zijn met witte, 2 cm brede zijlijnen aan iedere 274 cm lange rand en witte, 2 cm brede eindlijnen aan iedere 152,5 cm lange rand. Het speelvlak wordt verdeeld in 2 gelijke speelhelften door een verticaal net dat parallel loopt met de eindlijnen en doorlopend moet zijn over de gehele breedte van het speelvlak. Voor het dubbelspel wordt iedere speelhelft verdeeld in 2 helften door een ononderbroken, witte, 3 mm brede middellijn die parallel loopt met de zijlijnen van het speelvlak; de middellijn maak deel uit van de rechterhelft van een speelhelft.

 

De netpostcombinatie

De netpostcombinatie bestaat uit het net, de bevestiging daarvan en de netposten, inclusief de klemmen waarmee deze aan de tafel wordt bevestigd. Het net wordt gespannen door een koord, dat aan beide einden aan een verticale netpost van 15,25 cm hoog is bevestigd. De buitenzijde van een netpost dient 15,25 cm van de zijlijn verwijderd te zijn. De bovenkant van het net dient zich over de gehele lengte op 15,25 cm boven het speelvlak te bevinden.  De onderkant van het net dient zich over de gehele lengte zo dicht mogelijk boven het speelvlak te bevinden en de uiteinden van het net dienen zo dicht mogelijk te zijn aangesloten op de netposten.

 

De bal

De bal moet zuiver rond zijn met een diameter van 40 mm. Het gewicht van de bal moet 2,7 gram zijn.  De bal moet gemaakt zijn van kunststof en moet wit of oranje gekleurd zijn en mat. De opdruk moet het kenmerk “40+” en minimaal 1 ster (*) bevatten.

 

Het bat

Het bat mag van iedere vorm, afmeting en gewicht zijn maar moet vlak en onbuigzaam zijn. De bedekking van het blad moet mat, helderrood aan één zijde en zwart aan de andere zijde zijn.

Tenminste 85% van de dikte van het blad moet uit natuurlijk hout bestaan.

De bedekking van een zijde van het blad die wordt gebruikt om de bal mee te slaan moet een vlak, nopjesrubber (nopjes naar binnen of naar buiten, met of zonder sandwichlaag) zijn dat voorzien is van een ITTF-keurmerk met een keuringsnummer. Geringe afwijkingen aan de kleur of gelijkmatigheid van het rubber als gevolg van verschieten of slijtage door normaal gebruik zijn toegestaan. Het wisselen van bat tijdens een partij is alleen toegestaan indien het oorspronkelijke bat door onopzettelijke beschadiging onbruikbaar is geworden.

 

De speelruimte

De speelruimte, waarin de tafel zich in het midden bevindt, dient in principe minimaal 7 meter lang, 5 meter breed en 3 meter hoog te zijn.

 

De scheidsrechter

Indien spelers dit wenselijk achten dan wijzen zij een persoon uit hun midden dan wel enig ander persoon met voldoende kennis van de spelregels aldaar aanwezig aan als scheidsrechter/teller voor hun partij.

Definities

-          Een rally is de periode waarin de bal in het spel is.

-          Een let is een rally waarvan het eindresultaat geen score oplevert.

-          Een punt is een rally waarvan het eindresultaat een score oplevert.

-          De serveerder is de speler die de bal als eerste moet slaan in een rally.

-          De ontvanger is de speler die de bal als tweede moet slaan in een rally.

-          Een bal wordt geacht over of om het net heen te zijn gepasseerd als deze niet tussen het net en de netposten of het net en het speelvlak passeert.

 

De Service

De service begint op het moment, dat de bal vrij op de open palm ligt van de onbeweeglijk gehouden vrije hand van de serveerder. De serveerder moet vervolgens de bal nagenoeg loodrecht opgooien, zonder er effect aan te geven, zodanig dat deze minstens 16 cm omhoog komt nadat deze de palm van de vrije hand heeft verlaten en vervolgens daalt zonder iets te raken voordat deze wordt geslagen. Als de bal dalend is moet de serveerder zodanig slaan, dat de bal eerst het eigen speelvlak raakt en daarna rechtstreeks het speelvlak van de ontvanger raakt; bij dubbelspelen dient de bal achtereenvolgens de rechter speelvlakken van de serveerder en de ontvanger te raken. Vanaf het begin van de service totdat de bal wordt geslagen, dient de bal zich boven de hoogte van het speelvlak en achter de eindlijn van de serveerder te bevinden en mag voor de ontvanger niet worden verborgen door de serveerder of de dubbelpartner of door iets dat ze dragen of vasthouden. Zodra de bal is opgegooid, dienen de vrije arm en hand van de serveerder te worden weggehaald uit de ruimte tussen de bal en het net De ruimte tussen de bal en het net wordt bepaald door de bal, het net en het verlengde van het net naar boven. Het is de verantwoordelijkheid van de serveerder om zodanig te serveren dat de scheidsrechter ervan overtuigd is dat de service volgens de regels wordt uitgevoerd. Deze mag beslissen dat een service incorrect is. Wanneer de scheidsrechter niet zeker is dat een service correct is, kan hij, bij de eerste keer dat zich tijdens de wedstrijd een dergelijke situatie voordoet, het spel onderbreken en de serveerder waarschuwen; maar elke volgende service van de speler of zijn dubbelpartner die niet duidelijk correct is, zal als incorrect worden beschouwd.

Bij wijze van uitzondering mag de scheidsrechter van een strikte naleving van de voorgeschreven manier van serveren afzien, als hij er van overtuigd is dat nakoming van de regels door een lichamelijke handicap wordt verhinderd.

 

De terugslag

De bal, na geserveerd of teruggeslagen te zijn, moet zo worden geslagen dat deze over of om de netcombinatie heen gaat - deze al dan niet rakend - en het speelvlak van de tegenstander raakt.

 

De speelvolgorde

Bij enkelspelen moet de serveerder de bal eerst in het spel brengen, waarna de ontvanger de bal moet terugslaan. Daarna moeten de spelers om beurten de bal retourneren. In dubbelspelen moet de serveerder de bal eerst in het spel brengen, waarna de ontvanger de bal moet retourneren. Vervolgens zal de partner van de serveerder moeten terugslaan, terwijl daarna de partner van de ontvanger aan de beurt is om de bal te retourneren. Hierna zullen de spelers steeds in dezelfde volgorde moeten terugslaan

 

Een let

De rally eindigt met een let indien:

-          wordt geserveerd als de ontvanger of zijn partner nog niet gereed is, vooropgesteld dat noch de ontvanger noch zijn partner een poging onderneemt de bal te slaan;

-          een speler door een gebeurtenis, waarop hij geen invloed heeft, er niet in slaagt te serveren of terug te slaan of op een andere manier een regel overtreedt;

-          het spel wordt onderbroken door de scheidsrechter;

-          de ontvanger door een lichamelijke handicap in een rolstoel speelt en bij de service de bal, mits de service verder correct is,:

o   na het raken van de tafelhelft van de ontvanger in de richting van het net gaat;

o   tot stilstand komt op de tafelhelft van de ontvanger;

o   bij enkelspelen de tafelhelft van de ontvanger verlaat, na deze te hebben geraakt, via één van de zijlijnen.

De rally eindigt niet met een let indien de bal tijdens een (verder correcte) service, de netpostcombinatie raakt.

 

Een punt

Behalve wanneer de rally met een let eindigt, zal een speler een punt krijgen:

-          als zijn tegenstander er niet in slaagt op de juiste manier te serveren;

-          als zijn tegenstander er niet in slaagt om op de juiste manier terug te slaan;

-          als, nadat hij een service of terugslag heeft gemaakt, de bal iets anders dan de netpostcombinatie raakt voordat deze door zijn tegenstander wordt geslagen;

-          als de bal, nadat de tegenstander deze heeft geslagen, zijn speelvlak of zijn eindlijn passeert zonder zijn speelvlak te raken;

-          als de bal, nadat zijn tegenstander deze heeft geslagen, door het net heen gaat of het net passeert tussen het net en de netpost door of tussen het net en het speelvlak door;

-          als zijn tegenstander de bal blokkeert;

-          als zijn tegenstander de bal opzettelijk tweemaal achter elkaar slaat;

-          als zijn tegenstander de bal slaat met een zijde van het bat waarvan het oppervlak niet voldoet aan de vereisten;

-          als zijn tegenstander, of iets wat zijn tegenstander draagt of vasthoudt, het speelvlak doet bewegen;

-          als zijn tegenstander, of iets wat zijn tegenstander draagt of vasthoudt, de netpostcombinatie raakt;

-          als zijn tegenstander met de vrije hand het speelvlak raakt;

-          als een tegenstander tijdens het dubbelspel de bal niet in de volgorde slaat, die is vastgesteld door de eerste serveerder en de eerste ontvanger;

-          als beide spelers of paren door een lichamelijke handicap in een rolstoel spelen en

o   de tegenstander met de achterkant van zijn dijen geen minimum contact houdt met de zitting of kussens wanneer de bal wordt geslagen;

o   de tegenstander voordat hij de bal slaat met een van beide handen de tafel raakt;

o   de voetsteun of voet van de tegenstander de vloer raakt wanneer de bal in het spel is.

 

Een game

Een game wordt gewonnen door de speler of het paar, die/dat het eerst 11 punten scoort, tenzij beide spelers of paren 10 punten hebben gescoord, in welk geval die speler of dat paar winnaar wordt die/dat als eerste 2 punten meer scoort dan zijn/hun tegenstander(s). Alleen in de trio-competitie wordt bij een gelijke stand van 14-14 een beslissend punt gespeeld.

 

Een partij

In de trio-competitie bestaat een partij uit 3 volledig uit te spelen games.

In de duo-competitie bestaat een partij uit de meeste gewonnen games van maximaal  5.

 

De volgorde van serveren, ontvangen en tafelhelft

Na elke 2 gescoorde punten de/het ontvangende speler/paar de/het serverende speler/paar en dat gaat zo door tot het einde van de game, tenzij ieder(e) speler of paar 10 punten gescoord heeft, waarbij de volgorde van serveren en ontvangen hetzelfde zal zijn, maar waarbij na elk gescoord punt de service naar de tegenstander zal overgaan.

 

Bij het dubbelspel dient, in elke game, het paar dat het recht heeft om als eerste te serveren, te beslissen wie van hen serveert en in de eerste game van een wedstrijd moet het ontvangende paar beslissen wie van hen het eerst ontvangt; nadat, in de volgende games van de wedstrijd, de eerste serveerder is gekozen, zal de eerste ontvanger diegene zijn, die in de voorafgaande game op hem serveerde. Bij iedere servicewisseling in het dubbelspel wordt de vorige ontvanger de serveerder en wordt de partner van de vorige serveerder de ontvanger. De speler of het paar, die/dat het eerst serveerde in een game, zal in de volgende game als eerste ontvangen en in de laatst mogelijke game van een dubbelwedstrijd moet het paar dat in de volgende rally de service ontvangt de volgorde van ontvangen veranderen, nadat één der paren 5 punten heeft behaald. De speler of het paar die/dat in een game aan een bepaalde zijde van de tafel begint, zal in de volgende game aan de andere kant beginnen en in de laatst mogelijke game van een wedstrijd moeten de spelers of paren van tafelhelft wisselen zodra één speler of paar 5 punten heeft behaald.